Concert Only Free Platform

【2022 TSO名家系列】交響臺北2022-錢南章第五號交響曲 2022 TSO - Nan-Chang Chien Symphony No.5

2022-08-06~2022-08-07 0 Comments

【2022 TSO名家系列】交響臺北2022-錢南章第五號交響曲
2022 TSO - Nan-Chang Chien Symphony No.5

臺北表演藝術中心 大劇院
場館地址:臺北市士林區劍潭路1號

2022/8/6 (六) 19:30

票價:300

2022/8/7 (日) 14:30

票價:300